รับทำบัญชีพระราม2 ,ปรึกษาด้านบัญชี ฟรี , จดทะเบียนบริษัทสุขสวัสดิ์ , ปิดงบประจำปีราคากันเอง , ทำบัญชีภาษีประจำเดือน , ทำบัญชีประหยัดภาษี

บริการงานด้านบัญชี & ภาษี (Accounting & Tax Service)

 1. บริการด้านบัญชี ที่นำส่ง กรมสรรพากรทุกปี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี ปี 2543 โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ กรมสรรพากรรองรับ
  • รายปี
  • รายไตรมาส
  • รายเดือน
  ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยราคาเริ่มต้น เดือนละ 3,500 / เดือน

 2. บริการด้านบริหาร ซึ่งเป็นการนำเสนองบการเงินแบบบริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในองค์กร ในการวางแผนงานต่างๆ

 3. ยื่นภาษีประจำเดือน ซึ่งมุ่งเน้นความถูกต้อง ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และวางแผนภาษีให้แก่ลูกค้า
  • ประจำเดือน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ประจำปี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , ภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
  • การขอคืนภาษีต่างๆ
  • พบกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท โทรหาทีมงานได้เลยค่ะ 087-673-1635


บริการงานด้านจดทะเบียน (Registration Service)

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท โทรหาทีมงานได้เลยค่ะ 087-673-1635


บริการงานด้านเงินเดือนและประกันสังคม (Payroll Service)

 • บริการคำนวณเงินเดือนพนักงาน
 • ด้วยโปรแกรมเงินเดือนที่กรมสรรพากรรองรับ
 • จัดทำ Payroll Slip
 • จัดทำแบบนำส่งแก่หน่วยงานต่างๆ
 • ยื่นแสดงรายการพนักงานเข้า-ออก ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของประกันสังคม
 • จัดทำ 50 ทวิ และ ภงด.1ก ,กท.20 ก ทุกสิ้นปี

ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท/ คน โทรหาทีมงานได้เลยค่ะ 087-673-1635


บริการด้านวางระบบบัญชี (Introduction to Accounting)

สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด, เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนด ระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรม, จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนด หน้าที่รับผิดชอบ, การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม, การบันทึกข้อมูล, การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศ ด้านบัญชีมาใช้ ภายใต้การทำงานของทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กระนั้นเราขอแนะนำข้อมูลพอสังเขปดังต่อนี้

 • บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทุกโปรแกรม
 • บริการวางระบบและดูแล งานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอนและทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

รับทำบัญชีบางมด , รับทำบัญชีพระราม2 , ปรึกษาด้านบัญชี ฟรี , จดทะเบียนบริษัทสุขสวัสดิ์ , รับทำบัญชีบางมด , รับทำบัญชีบางมด ราคา , รับทำบัญชีบางมด ราคาถูก , รับทำบัญชีบางมด แนะนำ , รับทำบัญชีบางมด ปรึกษา , รับทำบัญชีบางมด ปรึกษาฟรี , รับทำบัญชีบางมด รายเดือน , รับทำบัญชีบางมด รายปี , รับทำบัญชีบางมด ครบวงจร , รับทำบัญชีพระราม2 , รับทำบัญชีพระราม2 ราคา , รับทำบัญชีพระราม2 ราคาถูก , รับทำบัญชีพระราม2 แนะนำ , รับทำบัญชีพระราม2 ปรึกษา , รับทำบัญชีพระราม2 ปรึกษาฟรี , รับทำบัญชีพระราม2 ครบวงจร, ปรึกษาด้านบัญชี ฟรี , จดทะเบียนบริษัทสุขสวัสดิ์ , จดทะเบียนบริษัทสุขสวัสดิ์ แนะนำ , จดทะเบียนบริษัทสุขสวัสดิ์ ราคา , จดทะเบียนบริษัทสุขสวัสดิ์ ราคาถูก , จดทะเบียนบริษัทสุขสวัสดิ์ ครบวงจร, ปิดงบประจำปีราคากันเอง , ทำบัญชีภาษีประจำเดือน , ทำบัญชีประหยัดภาษี